Đăng ký thủ tục: '10. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợptổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể'