Đăng ký thủ tục: 'Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.'