Đăng ký thủ tục: 'Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn'