Đăng ký thủ tục: '3. Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ ( Người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chuẩn đoán trong y tế)'