Đăng ký thủ tục: '3.Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.'