Đăng ký thủ tục: '31. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp'