Đăng ký thủ tục: '13.1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam'