Đăng ký thủ tục: 'MT 15.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại'