Đăng ký thủ tục: '12.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG'