Đăng ký thủ tục: '6.3 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương'