Đăng ký thủ tục: '12.2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG'