Đăng ký thủ tục: '19.1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG'