Đăng ký thủ tục: 'Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp'