Đăng ký thủ tục: '8.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá'