Đăng ký thủ tục: 'MT 16.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại'