Đăng ký thủ tục: '21. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu'