Đăng ký thủ tục: 'TNN 10. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ'