Đăng ký thủ tục: '10.Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ'