Đăng ký thủ tục: '6. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng'