Đăng ký thủ tục: '1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.'