Đăng ký thủ tục: '2.12 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương'