Đăng ký thủ tục: '28. Cấp giấy phép cho người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương'