Đăng ký thủ tục: '11. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vế cổ truyền và Vovinam'