Đăng ký thủ tục: '18. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)'