Đăng ký thủ tục: '28. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập'