Đăng ký thủ tục: 'KTTV 3.Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn'