Đăng ký thủ tục: '4. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế)'