Đăng ký thủ tục: 'Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh'