Đăng ký thủ tục: '6.1 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương'