Đăng ký thủ tục: 'DKDD 21.Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất'