Đăng ký thủ tục: '17.Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” – GPP.'