Đăng ký thủ tục: '10.2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG'