Đăng ký thủ tục: '12. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên'