Đăng ký thủ tục: 'Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa'