Đăng ký thủ tục: '1.Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ'