Đăng ký thủ tục: '7. Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước'