Đăng ký thủ tục: '2. Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước'