Đăng ký thủ tục: '17.1. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại '