Đăng ký thủ tục: 'Z - Đã bãi bỏ 3.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở đề nghị cấp lần đầu hoặc cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nhưng bị thu hồi '