Đăng ký thủ tục: '2.Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.'