Đăng ký thủ tục: '7.13. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu'