Đăng ký thủ tục: 'Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ'