Đăng ký thủ tục: '5. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)'