Đăng ký thủ tục: '2.2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương'