Đăng ký thủ tục: '9. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận hoặc được chỉ định'