Đăng ký thủ tục: '2.8. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện'