Đăng ký thủ tục: '2.3 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW đặt tại địa phương.'