Đăng ký thủ tục: 'Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo'