Đăng ký thủ tục: '25. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục '