Đăng ký thủ tục: '9.3. Thông báo thực hiện khuyến mại'