Đăng ký thủ tục: '10.4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai'